نویسنده = سیده فاطمه عمادی
تعداد مقالات: 1
بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 237-237

سیده فاطمه عمادی