نویسنده = سیده فاطمه عمادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع آلودگیهای کرمی در کشتارگاههای صنعتی استان سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-237

سیده فاطمه عمادی