نویسنده = کاظمی نژاد، پدرام
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مقادیر فاکتور های بیوشیمیایی خون در شتر های دوکوهانه به روش Reference Value Advisor

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 236-236

پدرام کاظمی نژاد