نویسنده = حسین نقدی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت بتا اسید های گیاه رازک در خوراک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 229-229

حسین نقدی مقدم