نویسنده = �������������� ����������
بررسی علت تلفات در ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) با نشانه تورم شکمی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 228-228

10.22075/jvlr.2018.3652

طاهره عبیاوی