نویسنده = داودی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد مگاکولون در گربه ی خیابانی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 213-213

فاطمه داودی