نویسنده = علیپور کاریزکی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثرات آلکالینیزاسیون ورهیدراسیون برغلظت سرمی پتاسیم درسرم گوساله های تازه متولدشده مبتلابه اسهال

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 212-212

زهرا علیپور کاریزکی