نویسنده = ������������ ����������
مطالعه تاثیر عصاره گیاه pistacia khinjuk بر التیام شکستگی تجربی در استخوان تیبیا در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 211-211

10.22075/jvlr.2018.3591

فرشید رئیسی