نویسنده = �������������� ������������ ��������������
مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 210-210

10.22075/jvlr.2018.3589

سیدسینا نعیمایی موسوی