نویسنده = نعیمایی موسوی، سیدسینا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه گذشته نگر بر روی رادیوگراف های اخذ شده از گربههای تروماتیک ارجاعی به بیمارستان دام های کوچک دانشگاه تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 210-210

سیدسینا نعیمایی موسوی