نویسنده = فهیمه رضایی تنکابنی
تعداد مقالات: 1
عوامل ایجاد کننده ی عفونت رحمی در گربه ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 205-205

فهیمه رضایی تنکابنی