نویسنده = نجفی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر کاهش میزان جفت ماندگی گاو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 202-202

مهدیه نجفی