نویسنده = �������� ���������� ������
مدیریت شکستگی کامل عرضی استخوان رادیوس در یک گوساله

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 201-201

10.22075/jvlr.2018.3570

رضا اصول زاده