نویسنده = جلیل پورحاجی موتاب
تعداد مقالات: 1
1. هیستومورفولوژی روده کوچک چکاوک طرقه

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 200-200

جلیل پورحاجی موتاب