نویسنده = ������ ������������ ���������������� ����������
گزارش یک مورد لامینکتومی جهت خارج کردن ساچمه ی داخل کانال نخاعی در یک قلاه گربه DSH

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 196-196

10.22075/jvlr.2018.3562

ماهان دخت شعبانی کاکرودی