نویسنده = سلمانی، امیر رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-189

امیر رضا سلمانی