نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعیین غلظت سرب در تخم مرغ‌های فروخته شده در مرغ فروشی‌ها و فروشگاه های مواد غذایی استان کرمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 186-186

10.22075/jvlr.2018.3439

محمدرضا دانائی فرد