نویسنده = سعیدی، آوا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر آزمون های رفتاری بررسی حافظه در موش صحرایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-179

آوا سعیدی