نویسنده = مهدی آقابالازاده اصل
استریولوژی تحولی در مطالعات نورولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 177-177

10.22075/jvlr.2018.3373

مهدی آقابالازاده اصل