نویسنده = آقابالازاده اصل، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. استریولوژی تحولی در مطالعات نورولوژی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-177

مهدی آقابالازاده اصل