نویسنده = ذبیحی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. گزارش موردی عفونت به تریپانوزوم اوانسی و شرایط پیش رو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 175-175

نوشین ذبیحی