نویسنده = محمدیان، پروین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی مقایسه ای آناتومی مخ در خدنگ نر و ماده بالغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-173

پروین محمدیان