نویسنده = زهرا کتابدار
تعداد مقالات: 1
1. داروهای بیهوشی رایج در ماهیان (مروری)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-173

زهرا کتابدار