نویسنده = اکبریان، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی کبد در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 172-172

سعیده اکبریان