نویسنده = محبوبه فلاح مهرآبادی
بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 167-167

10.22075/jvlr.2018.3340

محبوبه فلاح مهرآبادی