نویسنده = �������������� �������������� ������
بررسی انگل های داخلی و خارجی پرنده اَبیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 166-166

10.22075/jvlr.2018.3338

علی رضازاده کلاشمی