نویسنده = رضازاده کلاشمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگل های داخلی و خارجی پرنده اَبیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 166-166

علی رضازاده کلاشمی