نویسنده = درهباغی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر ویروس های شکمب های

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 166-166

امیر درهباغی