نویسنده = ���� �������� ��������
مطالعه بیوانفورماتیک پروتئین لکتین نوع C انگل توکسوکارا کنیس

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 165-165

10.22075/jvlr.2018.3335

مهسا شه بخش