نویسنده = مهسا شه بخش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بیوانفورماتیک پروتئین لکتین نوع C انگل توکسوکارا کنیس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-165

مهسا شه بخش