نویسنده = حسین زاده، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. نتایج حاصل از آمیخته گری گوسفند نژاد شال و رومانوف

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 164-164

امیرحسین حسین زاده