نویسنده = هانیه رستم زاد1*، سید مهدی موسوی2، -
تعداد مقالات: 1
1. تولید و ارزیابی فیلم زیست تخریب پذیر کاراژینان با خاصیت آنتی اکسیدانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-159

- هانیه رستم زاد1*، سید مهدی موسوی2