نویسنده = - زهرا شریفی *1،یگانه نیک1، منصوره کنعانی 2 ، اشکان جبلی جوان 3
تعداد مقالات: 1
1. شیوع سالمونلا در نمونه های جگر مرغ جمع آوری شده در سطح شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 159-159

- زهرا شریفی *1،یگانه نیک1، منصوره کنعانی 2 ، اشکان جبلی جوان 3