نویسنده = �������� ���������� *1������������ ������1�� ������������ ������������ 2 �� ���������� �������� �������� 3�� -
شیوع سالمونلا در نمونه های جگر مرغ جمع آوری شده در سطح شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 159-159

10.22075/jvlr.2018.3276

- زهرا شریفی *1،یگانه نیک1، منصوره کنعانی 2 ، اشکان جبلی جوان 3