نویسنده = - مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1
تعداد مقالات: 1
گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 158-158

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1