نویسنده = �������� ����������2�� �������� ����������*1�� �������� ������������ ��������������1�� �������� ������������1�� -
گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 158-158

10.22075/jvlr.2018.3275

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1