نویسنده = مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش شیوع Hadjelia truncata در کبوترهای یک مرکزنگهداری در یزد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 158-158

- مریم رسولی2، محمد خدادی*1، عباس اولیاء اردکانی1، سعید منتظری1