نویسنده = ���������������� ����������1 �� ���������� �������� ��������*1�� �������� ������������2�� -
گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 152-152

10.22075/jvlr.2018.3262

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2


گزارش وقوع فلجی ناشی از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 156-156

10.22075/jvlr.2018.3271

- فخرالدین رضایی1 ،فایزه قاسم زاده1* ، محمد روحانی2