نویسنده = ���������� ����������1�� �������� ����������2�� ���������� ������������ *��3�� ���������� ����������3�� -
گزارش رادیوگرافی چند مورد بیماری جیوب حلقی در اسبان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 150-150

10.22075/jvlr.2018.3258

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، مجتبی بنیادی *،3، پیمان عزیزی3