نویسنده = �������� ����������*1 �� ������������ ��������������1 �������� �������� ������������1 ���������� ����������1 ���������� ����������1 �������������� ������������2 �� ���������� �������� ��������3�� -
بررسی میزان آلودگی کبد و گوشت کبابی مرغ های کشتار شده سمنان به کمپیلوباکتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 146-146

10.22075/jvlr.2018.3252

- الهه صادقی*1 ، پریناز سیستانی1 ،علی محمد معتمدی1 ،بیتا رفیعی1 ،هلیا سمیعی1 ،منصوره کنعانی2 ، اشکان جبلی جوان3