نویسنده = ���������� ������������ 1*�� �������� ������������������������1�� �������������� �������� 2�� -
بررسی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه پونه کوهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 146-146

10.22075/jvlr.2018.3251

- فاطمه خاقانی 1*، سیده زهرامهرینژاد1، عباسعلی ساری 2