نویسنده = - محسن عباسی1، مهدیه قراباغی* ،2، عباس پیرزاده3
تعداد مقالات: 1
1. غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-139

- محسن عباسی1، مهدیه قراباغی* ،2، عباس پیرزاده3