نویسنده = ���������� ���������� ����������1* �� �������������� ���������� 1 �� �������� ����������������2�� -
تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 133-133

10.22075/jvlr.2018.3226

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2