نویسنده = فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2، -
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر میدان مغناطیسی بر بافت قلب موش سوری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-133

- فاطمه سادات موسوی1* ، مروارید کریمی 1 ، محمد شادخواست2