نویسنده = ������������ ��������������������1�� �������� �������� 2��*�� ���������� ����������2�� �������� ��������������2�� -
بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 126-126

10.22075/jvlr.2018.3213

- فرزانه تاجدالدینی1، نرگس پشمی 2،*، الناز کبیری2، فربد عابدیان2