نویسنده = ���������� ���������� �������� 1�� �������� �������������� 2 *�� �������� ����������2�� -
گزارش یک مورد نوزاد بز تک سر، چهار اندام قدامی، چهار اندام خلفی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 125-125

10.22075/jvlr.2018.3211

- سعیده حیدری نژاد 1، سینا جاویدان 2 *، احمد ایزدی2