نویسنده = سعیده حیدری نژاد 1، سینا جاویدان 2 *، احمد ایزدی2، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد نوزاد بز تک سر، چهار اندام قدامی، چهار اندام خلفی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-125

- سعیده حیدری نژاد 1، سینا جاویدان 2 *، احمد ایزدی2