نویسنده = - نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1،آمنه هاشم زهی 3،فرهنگ نادری4
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 124-124

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1،آمنه هاشم زهی 3،فرهنگ نادری4


2. تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی یک طرفی و درمان جراحی آن در یک قلاده گربه پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 124-124

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1، فرهنگ نادری3 ،آمنه هاشم زهی4