نویسنده = ���������� ����������* 2���������� ���������� 1���������� �������� ������ 3������������ ����������4�� -
بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 124-124

10.22075/jvlr.2018.3208

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1،آمنه هاشم زهی 3،فرهنگ نادری4


تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی یک طرفی و درمان جراحی آن در یک قلاده گربه پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 124-124

10.22075/jvlr.2018.3209

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1، فرهنگ نادری3 ،آمنه هاشم زهی4