نویسنده = نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1، فرهنگ نادری3 ،آمنه هاشم زهی4، -
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهی فکی یک طرفی و درمان جراحی آن در یک قلاده گربه پرشین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 124-124

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1، فرهنگ نادری3 ،آمنه هاشم زهی4


2. بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 124-124

- نسترن عباسی* 2،امیر وفافر 1،آمنه هاشم زهی 3،فرهنگ نادری4