نویسنده = ������ ���������� ��������������1�� ���������������� �������� ��������*2�� -
بررسی تاثیر بیماری IBR بر میزان پروژسترون و اتلاف رویان گاوهای شیری آبستن30 روزه در گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 120-120

10.22075/jvlr.2018.3200

- تقی تکتاز هفشجانی1، امیرحسین خانه آباد*2